Regulamin Serwisu internetowego www.timepot.pl

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.timepot.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

I.Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy działający pod adresem www.timepot.pl prowadzony jest przez Sparkbit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wańkowicza 5/30, NIP: 9512380358, REGON: 147280557, adres poczty elektronicznej (e-mail): support@timepot.io, tel. +48601863388.
 2. Serwis www.timepot.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w usłudze SaaS przez Serwis www.timepot.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.timepot.pl jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II.Definicje

 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Usługobiorcy.
 2. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. KONTO (PROFIL) – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz poufnym hasłem Usługobiorcy, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy. Warunkiem niezbędnym do założenia Konta w Serwisie jest jego rejestracja oraz zapoznanie się i akceptacja Regulaminu. Użytkownik jest odpowiedzialny za poufność swojego hasła.
 4. LICENCJA - umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83).
 5. OKRES ABONAMENTOWY – czas, na jaki została wykupiona usługa liczony wg dni - okres 30 kolejnych dni, chyba że strony postanowiły inaczej z uwagi na specyfikę usługi zamówionej. Jeśli usługa opłacona jest w kwocie wyższej niż jeden Okres Abonamentowy, przyjmuje się, że opłata została wniesiona za wielokrotność 30 dniowych Okresów Abonamentowych, chyba że Konsument wniesie o zwrot dokonanej nadpłaty. Za dzień rozpoczęcia nowego Okresu Abonamentowego uważa się dzień następujący po dniu zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego.
 6. OPROGRAMOWANIE – aplikacja dostarczona przez Operatora, z której korzystanie możliwe jest w modelu SaaS za pośrednictwem Serwisu.
 7. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 kodeksu cywilnego (jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 8. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
 9. SAAS - („Software as a Service” czyli „Oprogramowanie jako usługa”) usługa, która polega na zdalnym udostępnieniu Oprogramowania poprzez Internet. Umożliwia ona interakcję z aplikacją poprzez interfejs przeglądarki internetowej.
 10. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.timepot.pl, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z zasobów platformy w szczególności w celu konfiguracji Oprogramowania, z którego korzystanie jako z e-usługi świadczonej przez Operatora możliwe jest w modelu SaaS.
 11. USŁUGODAWCA, OPERATOR - Jędrzej Fulara, Katarzyna Fulara oraz Michał Kręglewski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą SPARKBIT S.C. JĘDRZEJ FULARA KATARZYNA FULARA MICHAŁ KRĘGLEWSKI, ul. Stefana Dembego 10/151, 02-796 Warszawa, NIP: 9512380358, REGON: 147280557.
 12. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK –osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

III.Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. prowadzenie Konta w Serwisie,
  2. korzystanie z Oprogramowania, umożliwiającego: wprowadzanie danych, gromadzenie oraz przechowywanie danych, używanie terminarza, prowadzenie statystyk, zapraszanie nowych Użytkowników.
 2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

IV.Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne zgodnie z cennikiem Serwisu. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi po jej opłaceniu przez Usługobiorcę na zasadach określonych w Regulaminie. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.
 2. Opłatę, o której mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, należy uiścić przy użyciu karty kredytowej poprzez bramkę płatności na stronie Serwisu lub za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Braintree Payments).
 3. Usługobiorcy przysługuje okres próbny wynoszący 30 dni od dnia utworzenia Konta, w trakcie którego nie ponosi opłaty, o której mowa w niniejszym rozdziale. Po upływie okresu próbnego Usługobiorca może przedłużyć korzystanie z usług, co powoduje, iż jest zobowiązany do uiszczania opłat od momentu przedłużenia usługi, zgodnie z cennikiem oraz treścią punktu 1 oraz 2 niniejszego rozdziału.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 lit. b) następuje poprzez łączne:
  1. dokonanie rejestracji zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Serwisie,
  2. akceptację Regulaminu wraz z ewentualnymi załącznikami, po zapoznaniu się z ich treścią,
  3. uiszczenie pełnej opłaty za Okres Abonamentowy.
 5. Po dokonaniu rejestracji pierwsza opłata za wybrany Okres Abonamentowy, naliczana jest od dnia zawarcia umowy i płatna jest w dniu zawarcia umowy.
 6. Administrator Konta jest zobowiązany do uiszczenia pierwszej opłaty za czas od momentu zaakceptowania zaproszenia przez nowego Użytkownika do końca Okresu Abonamentowego. Następne opłaty naliczane są za cały Okres Abonamentowy.
 7. W przypadku, gdy administrator Konta dezaktywuje Użytkownika, to jest on zobowiązany uiścić za tego Użytkownika całą opłatę za Okres Abonamentowy, w którym następuje dezaktywacja. Opłata nie będzie naliczana od momentu rozpoczęcia kolejnego Okresu Abonamentowego następującego po dezaktywacji tego Użytkownika.
 8. Faktura za świadczone usługi będzie wystawiona Przedsiębiorcy w postaci elektronicznej oraz dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przy rejestracji adres e-mail.
 9. Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczania opłat za świadczone Usługi, na warunkach określonych w cenniku Serwisu.
 10. 1Wysokość opłaty abonamentowej nie jest w żaden sposób uzależniona od stopnia wykorzystania Oprogramowania przez Użytkownika.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysłania drogą elektroniczną, na adres podany przy rejestracji Konta, wiadomości przypominającej o terminie dokonania płatności.
 12. Brak wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy tytułem opłaty za świadczone usługi skutkować będzie zablokowaniem dostępu do Konta oraz świadczonych usług. W takim przypadku wszystkie dane wprowadzone przez Usługobiorcę będą przechowywane przez Usługodawcę przez okres 6 miesięcy, poczynając od następnego dnia po dacie wymagalności opłaty. Po upływie wskazanego w niniejszym punkcie okresu, dane wraz z kontem zostaną usunięte.
 13. Z chwilą uiszczenia opłaty abonamentowej Operator udziela Użytkownikowi odpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania wyłącznie w celach związanych z działalnością Usługobiorcy i zgodnie z przeznaczeniem Oprogramowania.
 14. Licencja udzielana jest na Okres Abonamentowy, za jaki Użytkownik uiścił opłatę i ulega przedłużeniu z chwilą zapłaty za kolejny okres abonamentowy.
 15. Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania we własnym zakresie lub przy udziale osób trzecich odtwarzania kodu źródłowego (ang. reverse engineering), dezasemblacji i dekompilacji Oprogramowania.
 16. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z oprogramowania mogącego zakłócić pracę Oprogramowania dostarczanego za pośrednictwem Serwisu.
 17. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony.
 18. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za modyfikacje funkcjonalności Oprogramowania wprowadzone przez niego.
 19. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 20. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 21. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 22. 22.Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 23. Usługodawca zastrzega prawo do zawieszenia dostępu do Konta, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę pkt 15, 16, 20, 21 oraz 22 niniejszego rozdziału, a także przepisów powszechnie obowiązującego prawa, do momentu wyjaśnienia sprawy naruszeń.

V.Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
  2. Usługobiorca będący Konsumentem może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support@timepot.io.
  3. Usługobiorca będący Przedsiębiorcą może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support@timepot.io. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  5. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

VI.Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support@timepot.io. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  3. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VII.Własność intelektualna

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.timepot.pl w tym nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. 'layout'), znaki towarowe, Oprogramowanie oraz baza danych korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców oraz elementów wykorzystywanych na zasadach licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Jędrzeja Fulary, Katarzyny Fulary oraz Michała Kręglewskiego prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą SPARKBIT S.C. JĘDRZEJ FULARA KATARZYNA FULARA MICHAŁ KRĘGLEWSKI, ul. Stefana Dembego 10/151, 02-796 Warszawa, NIP: 9512380358, REGON: 147280557. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.timepot.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.timepot.pl, stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Usługobiorca przesyłając Serwisowi pliki oraz inne treści cyfrowe potwierdza swoje prawo do dysponowania nimi oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych, danych osobowych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu z tego tytułu, zobowiązuję się zwolnić Serwis i Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności w związku z naruszeniami oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w tym zakresie.

VIII.Odpowiedzialność

 1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw konsumenta.
 3. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
 5. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami:
  1. za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
  2. w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,
  3. za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
  4. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
  5. za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,
  6. za niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami,
  7. za skutki związane z utratą hasła.

IX.Gwarancja SLA

 1. Poziom SLA oznacza zobowiązanie Usługodawcy do zapewnienia w każdym okresie miesięcznym ciągłości działania Usługi w zakresie wynikającym z Regulaminu, bez awarii.
 2. Awaria to nieprawidłowość świadczenia Usług przez Usługodawcę skutkująca przerwą w świadczeniu Usług lub istotnym obniżeniem ich jakości. Awaria w rozumieniu niniejszej gwarancji SLA oznacza brak możliwości korzystania z głównych funkcji usługi, do których należy: wyświetlanie stron internetowych, obsługa DNS, przyjmowanie i wysyłanie poczty elektronicznej i przetwarzanie baz danych.
 3. Gwarancja SLA obejmuje następujący zakres:
  1. Dostarczanie łącza internetowego do serwera.
  2. Dostarczanie prądu do serwera.
  3. Techniczną sprawność serwera na poziomie sprzętowym.
  4. Techniczną sprawność serwera na poziomie systemu operacyjnego.
  5. Techniczną sprawność serwera na poziomie działania usług: DNS, serwera www, bazodanowego i poczty elektronicznej.
  6. Techniczną sprawność Konta Usługobiorcy, o ile został on udostępniony, w zakresie związanym z podstawowym działaniem Usług.
 4. Gwarancja SLA nie obejmuje w szczególności wydarzeń i następstw wydarzeń związanych z:
  1. wyczerpaniem dostępnej powierzchni dyskowej na jakiejkolwiek partycji, której wykorzystanie zależy od Usługobiorcy,
  2. problemów z działaniem strony wynikających z działania skryptów na stronie, lub też z jej modyfikacją (także przez wirusy, hakerów itp.),
  3. problemów związanych z wykorzystaniem Usług do obsługi niewspółmiernie wielkiego ruchu.
  4. rozsyłaniem SPAM’u, funkcjonowaniem oprogramowania antyspamowego i antywirusowego,
  5. blokadą Usług z przyczyn określonych w Regulaminie,
  6. oknami serwisowymi - które ustala się w każdy wtorek w godzinach 00:00 - 04:00. Podczas okna serwisowego Usługodawca na prawo dokonywania prac na serwerach, które mogą skutkować krótkotrwałą niedostępnością Usług. W miarę możliwości technicznych, jeśli charakter prac pozwala na ich wcześniejsze zaplanowanie, Usługodawca poinformuje o przerwach w wyprzedzeniem nie krótszym niż 24 godziny.
  7. działaniem Konta Usługobiorcy w zakresie ustawień nie związanych z głównymi funkcjami serwera.
  8. działaniem siły wyższej.
 5. Siła wyższa to zdarzenie niezależne od Usługobiorcy lub Usługodawcy, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności wojny, katastrofy naturalne, strajki oraz akty wydane przez organy władzy publicznej
 6. Gwarancja SLA nie obejmuje przerwy w działaniu Usług, związanych z konserwacją systemów lub innymi planowanymi czynnościami, o których Usługodawca informuje z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.

X.Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
 3. O zmianach Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną wysyłając powiadomienie na kontaktowy adres poczty elektronicznej oraz poprzez komunikat na stronie Serwisu.
 4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 6. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 7. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.