Polityka Prywatności

Niniejszy dokument zawiera informacje istotne dla Użytkowników na temat tego, w jaki sposób informacje o Użytkownikach są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane w Serwisie internetowym www.timepot.pl oraz w jaki sposób Sparkbit Sp. z o.o. dba o ochronę danych osobowych Użytkowników.
Pojęcia używane w Polityce Prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu internetowego www.timepot.pl, chyba że co innego wynika wprost z niniejszego dokumentu.

Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego www.timepot.pl


Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Twoje dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane w Serwisie zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej "RODO").

Rejestracja oraz podanie w jej trakcie danych osobowych w Serwisie jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zarejestrowania Konta Użytkownika.

Kategorie danych osobowych


Na potrzeby świadczenia przez Sparkbit Sp. z o.o. (dalej: "Sparkbit") usług w Serwisie przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, w szczególności są to: adres e-mail, imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer NIP, wizerunek.

Administrator danych osobowych


Administratorem danych osobowych jest:

Sparkbit Sp. z o.o.
ul. Wańkowicza 5/30
02-796 Warszawa
Numer KRS: 0000729100

Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych


Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w Serwisie, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulamin Serwisu internetowego www.timepot.pl i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne. W przypadku Newslettera podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona przez Ciebie zgoda. Sparkbit korzysta z Twoich danych osobowych wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi i świadczenia usług w Serwisie, w tym rozpatrywania reklamacji, realizacji przez Użytkownika prawa odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz komunikacji z Użytkownikami.

Prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia


Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych Sparkbit podczas rejestracji w Serwisie, w zakładce „Edit profile”, dostępnej po zalogowaniu Użytkownika w Serwisie.

Każdy zarejestrowany Użytkownik Serwisu może się zwrócić bezpośrednio do Sparkbit, na adres e-mail: timepot@timepot.io z prośbą o umożliwienie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także skorzystania z możliwości przenoszenia danych.

W celu skorzystania z możliwości realizacji uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych każda osoba, której dane przetwarzane są w ramach świadczenia usług w Serwisie, może skontaktować się ze Sparkbit wysyłając wiadomość na adres e-mail timepot@timepot.io, a także pocztą tradycyjną wysyłając list na adres Sparkbit Sp. z o.o., ul. Wańkowicza 5/30, 02-796 Warszawa.

Użytkownik ma również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Dane osobowe Użytkowników nie są poddawane profilowaniu.

Prawo do sprzeciwu


Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. W razie wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika, Administrator zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych osobowych Użytkownika istnieją wobec Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub dane osobowe Użytkownika będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu wysyłania mu Newslettera. Jeżeli Użytkownik skorzysta z tego prawa, Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

Bezpieczeństwo danych osobowych


Sparkbit nie przekazuje bez podstawy prawnej (nie sprzedaje, ani w żaden sposób nie użycza) danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, z zastrzeżeniem zdania następnego.

Sparkbit w celu realizacji usług w Serwisie korzysta z zewnętrznych podmiotów świadczących na jego rzecz usługi księgowości i obsługi Serwisu. Z tych względów oraz ze względów technicznych Sparkbit może powierzyć przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanego w niniejszym dokumencie celu przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Ponadto, wszystkie osoby przetwarzające na użytek Serwisu dane osobowe Użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych w zgodnie z art. 29 RODO.

Dla celów bezpieczeństwa w razie podejrzenia, że Konto Użytkownika mogło zostać naruszone, na przykład poprzez nieuprawnione logowanie, należy niezwłocznie skontaktować się obsługą administracyjną Serwisu pod adresem e-mail timepot@timepot.io.

Przetwarzanie danych osobowych przez Sparkbit odbywa się z zachowaniem odpowiednich procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.

Polityka Cookies

Pliki Cookies


Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz przeznaczone są do korzystania z Serwisu.

Sparkbit zamieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp za pośrednictwem serwera, który je utworzył. Pliki te zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Cele w jakich używane są pliki cookies w Serwisie


W Serwisie Sparkbit korzysta z plików cookies w następujących celach:

  • przechowywania informacji czy Użytkownik jest aktualnie uwierzytelniony;
  • przechowywania tokenu uwierzytelniający Użytkownika, w celu zapewnienia trwałego logowania;
  • - przechowywania informacji w jakimi języku Serwis ma wyświetlać się Użytkownikowi;
  • przechowywania daty wyświetlenia Użytkownikowi samouczka obsługi Serwisu, w celu ustalenia czy danemu Użytkownikowi należy wyświetlić samouczek, czy też dany Użytkownik już go widział;
  • przechowywanie informacji do konta, w której firmie mają być raportowane aktywności Użytkownika, jeżeli Użytkownik ma konto powiązane więcej niż z jedną firmą.

Zarządzanie plikami cookies


Wyłączenie przez Użytkownika plików cookies używanych przez Sparkbit w Serwisie będzie skutkowało niemożliwością użytkowania przez niego Serwisu, a ich ograniczenie może wpływać na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

Serwis nie daje Użytkownikowi możliwości samodzielnego zarządzania plikami cookies.

Przeglądarki internetowe na ogół domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu z którego korzysta Użytkownik i dają mu możliwość samodzielnego usuwania plików cookies oraz konfiguracji akceptowanych przez danego Użytkownika plików cookies. Funkcjonalności takie dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Konkretne możliwości jakie ma Użytkownik w tym zakresie zależą od przeglądarki internetowej używanej przez Użytkownika, tego jakie dana przeglądarka oferuje Użytkownikowi możliwości w tym zakresie. Odrzucenie plików cookies z domeny Serwisu, spowoduje, że Użytkownik nie będzie mógł się do niego zalogować.